Regulamin

 1 – Definicje

  • Użyte w Regulaminie Akademia Retuszu zwroty należy rozumieć następująco:
   • Regulamin – niniejszy Regulamin; regulamin korzystania z kursów organizowanych przez Akademia Retuszu
   • Akademia Retuszu – marka; reprezentowana przez Łukasz Fojcik z siedzibą w UK Londyn, E17 6BJ, 9 Sutherland Road
   • Strona – witryna akademiaretuszu.pl prowadzona przez Łukasz Fojcik, dostępna pod adresem: http://akademiaretuszu.pl/;
   • Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony;
   • Klient – w rozumieniu Regulaminu oznacza Użytkownika składającego zamówienie w Akademia Retuszu

    

   • 2 – Zamówienia, warunki ich realizacji i płatności
   1. Na Stronie prezentowana jest oferta usług serwisu Akademia Retuszu. Użytkownik może przeglądać ofertę na Stronie oraz wykupić dostęp do zasobów strony, poprzez rejestrację konta i zamówienie usługi na stronie Akademia Retuszu. Wraz z wykupieniem dostępu do zasobów strony Akademia Retuszu, użytkownik otrzymuje bezpłatny udział w spotkaniach odbywających się wg. ustalonego harmonogramu (termimów). Na spotkaniach poruszane będą tematy do których dostęp został wykupiony przez użytkownika.
   2. Oferta prezentowana na Stronie przeznaczona jest dla osób indywidualnych oraz firm.
   3. Ceny na Stronie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.
   4. Warunkiem wykupienia dostępu do zasobów i bezpłatnego udziału w spotkaniach tematycznych jest akceptacja Regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i dokonanie płatności przez serwis PayPal, przelewem na wskazane konto bankowe lub gotówką. Przyjęcie zamówienia następuje w momencie przesłania przez Akademia Retuszu potwierdzenia drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
   5. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Klient może utrwalić niniejszy Regulamin na nośniku pamięci oraz go wydrukować.
   6. Zamówienie przyjęte jest do realizacji po skutecznej zapłacie. Płatności można dokonać w formie zaliczki na wskazany numer konta lub za pomocą systemu bezpiecznych płatności DotPay lub PayPal.
   7. W celu skutecznego przeprowadzenia transakcji Klient powinien podać prawidłowe dane (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) w formularzu zamówienia oraz wybrać odpowiadającą mu formę płatności. Akademia Retuszu może zweryfikować poprawność wprowadzonych danych poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Klientem.
   8. Zamówienia składane na Stronie za pomocą formularza zamówienia przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Pozostałe zamówienia, składane mailem lub telefonicznie, rozpatrywane są w dni robocze w godzinach pracy Akademia Retuszu .

    

   • 3 – Odstąpienie od zamówienia
   1. Klient ma prawo odstąpić od zamówienia w terminie 10 dni od zakupu kursu, ale nie później niż w dniu rozpoczęcia spotkań.
    1.1. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi jeżeli uczestnik zrezygnuje ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
   2. Warunkiem jest informacja telefoniczna, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od zamówienia, które należy przesłać drogą elektroniczną na adres kontakt@akademiaretuszu.pl
   3. W razie odstąpienia od zamówienia Akademia Retuszu zwróci Klientowi należność wynnajpóźniej w ciągu 7 dni od daty odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy po rozpoczęciu spotkań ewentualny zwrot należności rozpatrywany jest indywidualnie pomiędzy stronami.

    

   • 4 – Ograniczenie odpowiedzialności
   1. Akademia Retuszu nie ponosi odpowiedzialności za brak stałego dostępu Klienta do Strony oraz za szybkość działania systemu, błędy techniczne i elektroniczne, które powstaną podczas składania zamówienia, jeżeli przyczyna ich powstania nie leży po stronie Akademia Retuszu oraz na które Akademia Retuszu nie ma wpływu.
   2. Akademia Retuszu nie odpowiada za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Klienta w formularzu zamówienia.
   • 5 – Reklamacje
   1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji, którą Akademia Retuszu rozpatrzy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
   2. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości za pomocą poczty elektronicznej (kontakt@akademiaretuszu.pl) lub listownie na adres Akademia Retuszu podany w §1.
   3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana niezwłocznie na adres wskazany w reklamacji.
   • 6 – Własność intelektualna i prawa autorskie
   1. Wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów (lub ich fragmentów) publikowanych na Stronie bez pisemnej zgody Akademia Retuszu jest zabronione.
   2. Prawa autorskie do materiałów wykonanych i wykorzystywanych podczas kursu należą do Akademia Retuszu . Reprodukowanie, powielanie i publikowanie materiałów bez pisemnej zgody Akademia Retuszu jest zabronione i niezgodne z obowiązującym prawem.
   • 7 – Ochrona danych osobowych
   1. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą Klienta na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi realizację zamówienia.
   2. Każda osoba ma prawo do wglądu, uzupełniania, zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia swoich danych osobowych.
   • 8 – Postanowienia końcowe
   1. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.
   2. Akademia Retuszu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie. Umowy zawarte przed zmianą Regulaminu realizowane są zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
   3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy  o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną obowiązujące w Wiekiej Brytani.